PrivaatsuspoliitikaPrivaatsus-poliitika
KARDIFY SOLUTIONS OÜ ANDMEKAITSETINIGIMUSED


Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on KARDIFY SOLUTIONS OÜ (Munga 12, Tartu, reg kood 16227266) (edaspidi Konnekt).
Millest andmekaitsetingimused räägivad?


 • selgitab, mida me teeme sinu isikuandmete puutumatuse kaitsmiseks ja austamiseks;
 • selgitab, kuidas me kogume, kasutame ja kaitseme sinu isikuandmeid;
 • aitab sul aru saada, kuidas sinu isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse ning millised on sinu õigused oma isikuandmetega seoses.


Sinu isikuandmete töötlemisel järgime me Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

Kasutame andmeid eesmärgil, milleks me andmeid kogusime ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. Eesmärgi täitumisel kustutame me isikuandmed.

Andmekaitsetingimustest saad infot ja juhiseid, kui sa kasutad meie teenuseid, rakendust ja või külastad meie veebilehti. andmekaitsetingimused ei kajasta muude ettevõtete veebilehtede ega nende poolt pakutavate teenuste kohast andmetöötlust, isegi kui sa kasutad neid läbi Konnekti poolt tehtud viidete.

Võid kasutada meie teenuseid ja e-keskkondi kas lepingulise kliendina, kellegi teise poolt sõlmitud lepingu alusel üksnes teenuse kasutajana või lihtsalt külastades kasutajana meie e-keskkondi ilma, et selleks oleks vajalik meievahelise lepingu olemasolu. andmekaitsetingimustest juhindume kõikidel toodud juhtudel. Kui meie teenuste klient võimaldab kasutajal tarbida teenuseid tema ja Konnekti vahel sõlmitud lepingu alusel, tuleb kliendil ühtlasi tagada, et kasutaja on tutvunud andmekaitsetingimustega.

Viitame privaatsusteatele ja võimaldame sellega tutvuda sinuga lepingu sõlmimisel, samuti sulle teenuse, kauba ja/või e-keskkonna pakkumisel. andmekaitsetingimused on sulle infot edastav dokument ja ei ole osa sinuga sõlmitavast lepingust ega Konnekti kasutustingimustest.

Nii nagu kaasaegsed sideteenused, nutiseadmed ja -lahendused arenevad kiires tempos, muutuvad ka nende pakkumiseks vajalikud andmetöötlustegevused. Anname oma parima, et hoida andmekaitsetingimused ajakohasena ja sulle kättesaadavana Konnekti kodulehel www.konnekt.ee. Olulisematest sind puudutavatest muudatustest andmekaitsetingimustes teatame sulle meie kodulehe vahendusel, e-kirja teel või muul mõistlikul viisil.
Mis on isikuandmed ning milliseid isikuandmeid Konnekt töötleb?


Isikuandmed (edaspidi ka andmed) on sinu kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed. Selgema arusaamise huvides jagame sinu isikuandmed vastavalt nende iseloomule ja allikale nelja alltoodud kategooriasse. Isikuandmete allikas näitab seda, milliste kanalite või kelle kaudu isikuandmed Konnektini jõuavad.
PÕHIANDMED


Põhiandmete hulka kuuluvad: ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, vanus, e-posti aadress, tellitud teenuste või ostetud toodete info (nt teenuse koosseis, lisateenused, parameetrid, kasutatavad seadmed jms) ja sellega seotud domeeninimi või seadme seerianumber jne.

Andmete kogumise allikad: saame andmed sinult endalt ja läbi sinu poolt teenuste kasutamise. Samuti saame teatud põhiandmeid riiklikest registritest.


ASUKOHAANDMED


Asukohaandmed on teenuse kasutamisel tekkivad andmed lõppseadme geograafilise asukoha või teenuse osutamise asukoha kohta. Näiteks: asukoha koordinaadid (GPS).

Eelpool loetletud andmed võivad olla sinuga seostatavad otseselt või kaudselt. Otseselt tähendab seda, et andmed viitavad otseselt sinule kui ühele konkreetsele füüsilisele isikule. Kaudselt tähendab seda, et neid saab sinuga seostada läbi täiendava informatsiooni või lisatöötluse tegemise.

Asukohaandmeteks ei ole elukoha, teenuse osutamise või arveldamise aadress ega kontaktaadress jne. Need andmed kuuluvad sinu põhiandmete hulka.

Andmete kogumise allikad: saame andmed läbi sinu poolt teenuste kasutamise, kus on vajalik geograafilise asukoha määramine.
SÕNUMISISU


Sõnumisisu on igasugune kahe isiku vahel elektroonilise side teenust kasutades toimunud suhtlus, näiteks telefonikõnede ja e-kirjade sisu, SMS-ide ja MMS-ide sisu.

Oluline on vahet teha sellel, et kui sa suhtled teise inimesega telefonikõne, e-kirja või näiteks tekstisõnumite teel, siis me ei salvesta ega kasuta seda sisu ning hoiame seda saladuses kolmandate isikute eest.

Kui sa pöördud samade sidevahendite kaudu meie kui teenusepakkuja poole, helistades näiteks klienditeeninduse telefonile või saates meile e-kirja, oleme me üks suhtluse osapooli ning meil on õigus kasutada ja salvestada eesmärgipäraselt (näiteks tehingu tegemise tõendamiseks, meie klienditeeninduse parendamiseks jms) ka sõnumisisuks olnud andmeid. Sama kehtib ka olukorras, kus suhtluse algatajaks sinuga on Konnekt.

Andmete kogumise allikad: saame andmed juhul, kui need meile oma pöördumisega annad.
ERILIIGILISED ISIKUANDMED


Eriliigilised andmed on rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

Andmete kogumise allikad: meie eesmärgiks ei ole koguda sinu eriliigilisi isikuandmeid, kuid need võivad meile teatavaks saada juhuslikult, näiteks kliendisuhtluse raames meile saabunud kirja või telefonikõne kaudu siis, kui sa meile need avaldad.
Kuidas me sinu isikuandmeid kogume?


Pakume sulle kasutamiseks väga erinevaid teenuseid (nt sideteenused, infoühiskonna teenused, muud teenused), millega saab tutvuda meie veebilehelt www.konnekt.ee . Lisaks võimaldame kasutada erinevaid klienditeenindus- ja müügikeskkondi internetis, muid internetikeskkondi või elektroonilisi rakendusi (nt teenuse halduskeskkond jms) (edaspidi e-keskkond). Kogutav isikuandmete koosseis sõltub seega sellest, milliseid konkreetseid teenuseid või e-keskkondi sa kasutad, milliseid andmeid on nende pakkumiseks vajalik kasutada, millises ulatuses andmeid meile sellel otstarbel edastad (nt teenuse tellimisel, kasutajaks registreerumisel jne) ning milliseid nõusolekuid meile andmete töötlemiseks annad. Arvestame andmete kogumisel kõigi isikuandmete töötlemise põhimõtetega, muu hulgas minimaalsuse põhimõttega ehk kogume vaid eesmärgi saavutamiseks vajalikke andmeid.

Kogume isikuandmeid peamiselt järgmistel viisidel:

 • saame sinu andmeid teenuse või kauba tellimisel, kliendiks, teenuse või e-keskkonna kasutajaks registreerumisel, uudiskirja tellimisel, meile infopäringu või pretensiooni tegemisel ja muudes sarnastes olukordades;
 • andmed tekivad sinu poolt meie teenuste kasutamisel;
 • saame vajaduspõhiselt isikuandmeid ka muudest allikatest (nt teistelt teenusepakkujatelt või avalikest registritest nagu rahvastikuregister, äriregister jne) kui see on vajalik lepingu sõlmimiseks, täitmiseks või täitmise tagamiseks või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Lisaks võib selline andmete töötlemine olla ka sinu nõusoleku põhine. Täpsemalt saad lugeda nõusolekupõhisest andmetöötlusest juba allpool.
Millistel alustel ja eesmärkidel me sinu isikuandmeid töötleme?


Igasugune isikuandmete töötlemine peab olema põhjendatud. Konnektis oleme jaganud isikuandmete töötlemise nelja õigusliku aluse vahel, milleks on: seadusest tuleneva kohustuse täitmine, lepingu täitmine, Konnekti õigustatud huvi ning sinu nõusolek.

Nende nelja õigusliku aluse alla oleme jaganud kõik eesmärgid, millistel me sinu isikuandeid töötleme. Vastavalt sellele jaotusele kehtivad nende aluste ja eesmärkide suhtes ka erinevad säilitustähtajad ning sul on erinevad õigused ja võimalused oma andmete töötlemist mõjutada ja valikuid teha.
Õigustatud huvi


Õigustatud huvi tähendab seda, et me soovime eelkõige parema teenuse osutamise ja teenindamise huvides, teenuste, toodete ja e-keskkondade arendamiseks ning kliendisuhtluse ja äritegevuse edendamiseks kasutada isikuandmeid, kuid kitsalt lepingu täitmiseks seda otseselt teha ei ole vaja. Nii saame pakkuda oma klientidele teenuseid, tooteid, hinnalahendusi, teenindust jms just sellisena nagu kliendid meilt seda ootavad. Samuti saame koostada statistikat, mis on vajalik õigete äriliste otsuste tegemiseks. Ühtlasi töötleme mainitud alusel andmeid siis, kui see on vajalik äritegevuse käigus tehtud tehingute dokumenteerimiseks ja muuks äriliseks infovahetuseks. Õigustatud huvi alusel töötleme turundusanalüüsiks ka sinu põhiandmeid.

Õigustatud huvi on eelkõige tasakaal meie ja sinu õiguste vahel. Tänapäevases kliendisuhtes eeldatakse, et teenusepakkuja teeb kliendile teenuse kasutamise ja teeninduse võimalikult lihtsaks ja täpseks. Seda on aga sulle parimal viisil võimalik saavutada juhul, kui kasutame selleks ka sinu isikuandmeid. Meil on aga täiendavat andmetöötlust vaja eelkõige näiteks sidevõrgu ja teeninduskanalite parimaks kasutamiseks, meie sidevõrgu ja süsteemide täiustamiseks ja arendamiseks, kasutusstatistikaks jne.

Toodud ülevaade õigustatud huvi alusel andmete töötlemise kohta ei ole ammendav. Võime mõistlikul vajadusel ja ulatuses kooskõlas õigusaktidega töödelda andmeid õigustatud huvi alusel ka muudel eesmärkidel.

Kuna õigustatud huvi alusel isikuandmete töötlemise vajadus ei tulene otseselt seadusest ega lepingust, ent samas ei ole vaja selleks sinu eelnevat nõusolekut, siis oleme lahendanud selle nii, et saad alati meie poole pöörduda ning selgitusi küsida ja esitada vastuväite mõne alltoodud eesmärgil andmetöötlusest loobumiseks.

Allpool oleme nimetanud eesmärgid, mis on seotud just õigustatud huvi alusel andmete kasutamisega.

EesmärkAndmekategooria(d)Volitatud töötlejate kategooria(d)
Üldine turundustegevusPõhiandmedTurundus
Rikete, müügi, tarbimis jm statistika (proaktiivne teenindus)Põhiandmed
Üldine kliendigruppide profileeriminePõhiandmedTurundus
Pettuste ennetaminePõhiandmed
Teenuse ja arvete turvalisus, Konnekti vara kaitse (nt Konnekti rakendusse sisselogimise teave)Põhiandmed
Kliendisuhete hoidmine (pöördumiste haldamine, kommunikatsioon, klienditeenindus), veebivestlus KonnektigaPõhiandmed
Kliendisuhted (vaidluste lahendamine)Põhiandmed
Ettevõttesisene andmevahetusPõhiandmed
Konnekti toote- ja teenusearendusPõhiandmedIT arendusteenused infosüsteemidele ja rakendustele
Konnekti toodete ja teenuste testiminePõhiandmedIT arendusteenused infosüsteemidele ja rakendustele
Konnekti tulude laekumise tagaminePõhiandmed
Nõusolekupõhine andmetöötlus


Küsime sinu nõusolekut ennekõike põhiandmete sellise kasutamise kohta, milleta saame küll oma teenuseid ja e-keskkondi pakkuda, kuid milleta personaalne teenindus, kasutuskogemus ja -mugavus ning turundus ei ole täielik ega isikupõhine.

Soovime sinu nõusolekul kasutada sideandmeid sinu ostukäitumise ja tarbimisharjumuste välja selgitamiseks ja/või profileerimise meetodeid kasutades sinu tarbimisalaste ootuste, -eelistuste ja -vajaduste tuletamiseks selleks, et:

 • teha sulle turunduspakkumisi ja -teateid ning valida sobiv turunduskanal;
 • määrata sulle turundussegment, klienditüüp ja/või profiil;
 • töötada välja ja pakkuda uusi, personaalseid ja/või sihitud teenuseid, pakkumisi ning e-keskkonna kasutusvõimalusi või parandada kasutuskogemust;
 • kuvada sulle Konnekti klienditeeninduse vm internetikeskkonnas, äpis, vms elektroonilises keskkonnas (e-keskkond) personaalseks kohandatud või sihitud sisu, pakkumisi ja reklaame;


EesmärkAndmekategooria(d)Volitatud töötlejate kategooria(d)
Isikupõhine turunduslik profileerimine Loe allpool, milles turunduslik profileerimine täpselt seisnebPõhiandmedTurundus
Isikule olulist mõju avaldavate automaatsete otsuste tegemine (hinnakujundus, nõusolekupõhiste teenuste võimaldamine jms)Põhiandmed
Otseturundus (e-kirjad, SMS, MMS jm)PõhiandmedTurundus


Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta Konnekti e-keskkonna vahendusel, kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis uue avalduse tegemisega. Avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmiselei ole tagasiulatuvat jõudu. Tulenevalt tehnilisest lahendusest võib nõusoleku andmine ja tagasivõtmine infosüsteemis rakenduda ühe ööpäeva jooksul.

Nõusolek kehtib kuni selle tagasivõtmiseni uue vastava avaldusega või kuni kõikide lepingute lõppemiseni.

Nõusoleku saad anda nii juhul, kui oled sõlminud ise Konnektiga lepingu (lood/taastad kasutaja).

Üldjuhul toimub sinu kui erakliendi ja sinu kui ärikliendi kasutaja (näiteks kui kasutad oma tööandja poolt tellitud ja tasutud teenuseid) andmete töötlemine sarnaste reeglite alusel. Juhime siiski tähelepanu sellele, et sinu kui erakliendi tehtud valik andmete turunduslikuks kasutamiseks ei laiene ärikliendi turundusliku analüüsi tegemisele ulatuses, mis on vajalik ärikliendi seadmete ja teenuste kasutusmahtude põhiste pakkumiste tegemiseks, kuna ärikliendi kui meie lepingupartneri õigustatud huvi on saada tema vajadustele vastavaid pakkumisi.

Oluline on, et selline analüüs ei lähtu isikupõhisest käsitlusest, vaid konkreetse ärikliendi tervikmahtudest ning sideandmete kogumi analüüsist. Samas ei kaasata kogumisse era arve osa ehk neid sideandmeid, mis on seotud kasutajaga sinu kui eraisikuga. Need on teenused, mida tööandja sageli ei hüvita (m-parkimine, m-loto jms.)

Kui soovid sellisest andmetöötlusest keelduda, saad seda teha vastuväite esitamisega Konnektile.
Lepingu täitmiseks


Lepingu täitmiseks tehtav isikuandmete töötlus seisneb eelkõige selles, et lubame oma teenuste ja toodete puhul teatud tulemust ning seda ei ole võimalik saavutada isikustatud andmete töötlemist vältides. Oleme välja selgitanud, milliseid isikuandmeid on meil vaja teenuse pakkumiseks lepinguga lubatud kvaliteedis kasutada ning seega suudame isikuandmete töötlemise hoida minimaalsena. Siia alla kuuluvad järgmised eesmärgid:

EesmärkAndmekategooria(d)Volitatud töötlejate kategooria(d)
Kliendi tellimuste haldaminePõhiandmed
Kliendisuhte teenindamine (lepingute sõlmimine, isiku tuvastamine, meeldetuletuste edastamine jm)Põhiandmed
Kliendi teenuseid mõjutavate rikete ja muude intsidentide haldus (teavitamine, lahendamine)Põhiandmed
Arveldus (arvete koostamine, esitamine ja maksete kogumine)PõhiandmedArvete edastamine, Tarkvara hooldus või tugi
Konnekti teenuste turvalisuse tagaminePõhiandmed
Sideandmed
IT arendusteenused infosüsteemidele ja rakendustele
Konnekti teenuste tehniliste vigade avastamine ja kõrvaldaminePõhiandmedIT arendusteenused infosüsteemidele ja rakendustele
Konnekti teenuste tarbimisega seotud tasude arvestamine ja haldaminePõhiandmed
Seadusest tuleneva kohustuse täitmine


Seadusest tulenevate kohustuste täitmine on andmetöötlus, mida oleme kohustatud tegema, sest meilt kui teenusepakkujalt nõutakse seda seadusega.

Kui andmetöötlus on vajalik seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, ei saa meie Konnektis otsustada selliste isikuandmete kogumise ja salvestamise üle ja samuti ei saa seda teha sina. Siia alla kuuluvad järgmised eesmärgid:

EesmärkAndmekategooria(d)Volitatud töötlejate kategooria(d)
RaamatupidaminePõhiandmed
Riigiasutuste päringutele vastaminePõhiandmed
Kohustuslik isikutuvastus m-ID teenusega seosesPõhiandmed
Järelevalveasutuse ja isiku teavitamine toimunud rikkumistesPõhiandmed
Seadusest tuleneva kohustuse täitmine


Profileerimine turunduslikul eesmärgil tähendab Konnektis sellist andmetöötlust, mille korral töötleme sinu andmeid andmetöötlustehnoloogiate abil, kasutades selleks erinevaid statistilise või matemaatilise analüüsi või ennustuse meetodeid erinevate seoste, tõenäosuste, korrelatsioonide, mustrite, mudelite, turundusprofiilide vms loomiseks. Eeltoodu võimaldab meil prognoosida või tuletada sinu ootusi, eelistusi ja vajadusi seoses meie poolt pakutavate kaupade ja teenuste tarbimisega.

Profileerimist eristab muust turunduslikust automaatsest andmetöötlusest see, et selle abil tuletatakse või ennustatakse isiku kohta täiendavaid andmeid (vaata allpool toodud näiteid) ning neis võib esineda mittevastavusi tegelikkusega.
Kuidas me kasutame profileerimist turunduslikul eesmärgil?


 • Üldine segmenteerimine, klienditüüpide või profiilide loomine ja määramine kliendile, mille korral võime analüüsida klientide demograafilisi andmeid (vanus, sugu), teenuste kasutusandmeid jm andmeid kogumis kasutades mitmeid erinevaid konkreetsel juhul sobivaid rahvusvaheliselt tunnustatud statistilise analüüsi meetodeid profiilianalüüsi tegemiseks selleks, et töötada välja erinevad klientide segmendid, tüübid või profiilid ning profiilanalüüsis kasutatud tunnusandmete ja tõenäosushinnangu põhjal võime määrata konkreetse kliendi vastavasse segmenti, tüüpi või profiili (nt tehnoloogiateadlik klient jne) ning kasutada seda hinnangut erinevateks turundusotsustusteks (pakkumise tegemine kliendile, personaalseks kohandatud sisu ja reklaami näitamine e-keskkonnas jms).
 • Kliendi teekonna alusel klientide käitumis- ja huvihinnangud, mille korral võime analüüsida klientide teenuste kasutusandmeid, veebikülastuse andmeid jms ostukäitumise ja tarbimisega seonduvaid andmeid kogumis kasutades samuti erinevaid statistilise analüüsi ja profiilianalüüsi meetodeid selleks, et tuletada klientide sarnaseid käitumismustreid, mudeleid ja klienditüüpe ning nende põhjal anda tõenäosushinnang konkreetse kliendi kohta kui huvitatud ta oleks mõne konkreetse teenuse tellimisest ja kasutamisest, nn kliendi huvi osakaalu ennustamine jms.
 • Asukohapõhised pakkumised, mille korral võime analüüsida teatud konkreetse sündmuse, ürituse vms valitud piirkonnas sideteenuseid kasutanud klientide andmeid ning kasutada statistilise analüüsi ja profiilianalüüsi meetodeid selleks, et otsustada konkreetsele kliendile turunduspakkumise või -teate saatmine.


Sul on õigus igal ajal esitada vastuväiteid sind puudutava turundusliku andmetöötlemise suhtes, sh turundusliku profiilianalüüsi suhtes, teatades sellest Konnektile.
Milliseid teisi automaatseid otsuseid me Sinu kohta teeme?

Võlahaldus
Kui klient vaatamata saadetud võlateavitustele ei tasu võlgnevust, toimub tellitud teenuste automaatne piiramine ja sa ei saa tavapärases mahus oma teenust kasutada.

Sinu suhtes tehtud automaatsete otsuste osas on sul õigus nõuda nende läbivaatamist Konnekti töötaja poolt.
Kes on isikud, kes võivad lisaks Konnektile töödelda Sinu isikuandmeid?


Meil on head koostööpartnerid, kes töötlevad sinu andmeid Konnektiga koos. Need kolmandad isikud ei või kasutada isikuandmeid muul eesmärgil kui meiega kokkulepitud teenuse osutamiseks. Koostööpartnerite kasutamise korral rakendame asjakohast hoolt tagamaks, et nad tegutsevad käesoleva privaatsusteate kohaselt.

Ettevõtted, kellega teeme koostööd, asuvad üldjuhul Eestis ja Euroopa Liidus. Oma andmete edastamise kohta saad täpsemat teavet läbi andmetega tutvumise päringu.

Vastavalt koostööpartneritega sõlmitud andmetöötluslepingutele võib teatud juhtudel rakenduda ka kaasvastutus, mis tähendab, et sinu isikuandmete töötlemise eest vastutame nii meie kui meie koostööpartner jagatud osas. Sellisel juhul kehtivad lisaks meie tingimustele ka koostööpartneri andmekaitse tingimused.

Oluline on märkida, et meie ei edasta otseselt andmeid koostööpartneritele vaid need andmed jõuavad partneriteni läbi nende teenuste kasutamise meie süsteemis, mis teeb sind ka nende kliendiks.
Kui kaua me Sinu isikuandmeid säilitame?


Me säilitame sinu isikuandmeid perioodil, mis on vajalik anmdekaitsetingimustes märgitud eesmärkide saavutamiseks või kuni seadusega meile pandud kohustus seda ette näeb.

Tuleb arvestada, et teatud juhtudel kehtivad tavapärastele kustutustähtaegadele ka erandid, näiteks ei rakendu mõned automaatsed kustutustähtajad võlgnevuste olemasolul. Samuti ei allu neile reeglitele anonüümsete andmete säilitamine, kuna sel juhul ei ole enam tegu isikuandmetega.

Järgnevalt on toodud kokkuvõtlik tabel koos näidetega meie isikuandmete säilituspõhimõtete kohta. Tegemist ei ole täieliku loeteluga ning täpsemaid säilitustähtaegu on võimalik näha iseenda isikuandmetega tutvumise kaudu (vaata selle kohta allpool):

Säilitustähtaeg, mille möödumisel meie valduses olevad isikustatud andmed kustutatakse või anonüümitakse eeldusel, et ei esine seda välistavaid tunnuseid (näiteks teatud juhtudel on selleks võlgnevus)Näited
Koheselt pärast andmete töötlemistSõnumisisu side edastamisel
6 kuu möödudesPotentsiaalsed kliendid, kes on soovinud näiteks hinnapakkumisi või infot tehnilise võimaluse olemasolu kohta, kuid ei ole kliendiks hakanud
1 aasta ja 6 kuu möödudesKliendiga seotud sündmused (nõustamine, üldised pakkumised)
2 aasta möödudesKõnesalvestused
3 aasta möödudesKontaktisikute andmed
Sündmused (tellimus, kaebus, intsident, võlateavitus) Kustutustähtaeg rakendub alates lepingu lõpetamisest.
7 aasta möödudesMitteaktiivse kliendi finantsandmed
Raamatupidamisandmed (k.a lepingud nende lõppemisest)
13 aasta möödudesVõlgnevuse andmed kui ei ole kehtivat sissenõudmismenetlust
Konkreetselt määramata tähtajadIsiku vahetu tuvastamise fakt
Kehtiv volitustega kontaktisik ja seostega kontaktisik
Kuidas me tagame sinu andmete turvalist töötlemist?


Kasutame andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed. Need meetmed hõlmavad töötajate, informatsiooni, IT-infrastruktuuri, ettevõtte siseste ja avalike võrkude ning ka tehniliste seadmete kaitset.

Infoturbe-alase tegevuse eesmärgiks on informatsiooni kaitsmisel asjakohase taseme rakendamine, riskide maandamine ja ohtude ennetamine. Tagame sidevõrgu turvalisuse, sinu sõnumite sisu ja vormi ning sõnumite saatmise aja ja viisi saladuse vastavalt Konnekti teenustele kehtivatele tingimustele ja õigusaktide nõuetele. Selleks vajalikud meetmed on kehtestatud Konnekti sisemiste turvaeeskirjadega. Vajadusel täpsustame kodulehel, milliseid konkreetseid meetmeid võime kasutada sidevõrgu turvalisuse tagamiseks.

Meie töötajatele kehtivad andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased nõuded..

Meie koostööpartnerid on kohustatud oma töötajate suhtes tagama samade reeglite täitmise nagu meie ise ning töötajad vastutavad isikuandmete kasutamise nõuete täitmise eest.
Mida saad sa ise oma isikuandmete kaitseks teha?


Olgugi, et paneme Konnektis suurt rõhku sinu isikuandmete turvalisele hoidmisele ja kaitsmisele, on ka sinul endal oluline roll selle õnnestumisel.

Mõtle alati enne oma isikuandmete kellelegi avaldamist või kuhugi sisestamist, kas oled teadlik sellest, kes nende andmete saajaks on ja kui turvaliselt need hoitud on.

Paroolide, ID-kaardi jms tundliku info ja vahendite avaldamine ja teistega jagamine ei ole lubatud samm ega ka mõistlik otsus.

Kui kahtlustad, et sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt meie privaatsusteatele või on oht, et sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, siis anna sellest kindlasti meile esimesel võimalusel teada. Nii saame lahendada tekkinud olukordi võimalikult kiiresti ja aidata hoida võimaliku kahju minimaalsena.

Saad meie iseteeninduskeskkonnas ka alati oma andmeid ning ligipääse neile kontrollida ja muuta.
Millised on sinu õigused isikuandmetega seoses?

Õigus tutvuda oma andmetega
Sul on õigus igal ajal tutvuda enda isikuandmetega, mis Konnekti kasutuses on. Samuti on sul õigus saada teavet selle kohta, millised on andmete töötlemise eesmärgid ja säilitustähtajad. Andmetega tutvumine on võimalik iseteeninduskeskkonna kaudu. Selleks on vaja eelnevalt enda isik nõuetekohaselt tuvastada ja esitada meile vastava avaldus. Meil on õigus sellistele päringutele vastata 30 päeva jooksul. Vaata selle teema kohta täpsemalt siit.

Õigus isikuandmeid parandada

Kui oled oma andmetega tutvudes avastanud ebaõigeid andmeid või on sinu isikuandmed muutunud, saad neid alati muuta Konnekti kodulehel.

Õigus olla unustatud

Teatud juhtudel on sul õigus lasta oma isikuandmed kustutada. Seda eelkõige nõusoleku ja õigustatud huvi alusel toimuva andmetöötluse osas. Siia alla kuuluvad näiteks turundusprofiilid jms. Sageli ei ole aga isikuandmete täielik kustutamine võimalik, sest kasutame andmeid ka muudel eesmärkidel, millega seoses ei ole andmete kustutamine kas lepingust või seadusest tulenevalt ennetähtaegselt lubatud.

Õigus esitada vastuväiteid

Sul on õigus esitada igal ajal vastuväiteid sind puudutava isikuandmete töötlemise toimingu suhtes, mida teeme õigustatud huvi alusel. Vastuväite esitamisel kaalume õiguslikke huvisid ning lõpetame võimalusel kõnealuse andmetöötluse.

Mainitud õigust ei saa kasutada olukorras, kus meil on vajalik koostada, esitada või kaitsta õigusnõuet (nt oleme seisukohal, et isik on lepingut rikkunud ja seetõttu peame enda õiguste kaitseks pöörduma kohtusse või muu õiguskaitseorgani poole).

Õigus sind puudutavat andmetöötlust piirata

Sul on teatud juhtudel võimalus isikuandmete töötlemist piirata, andes sellest meile selgesõnaliselt teada Konnekti kodulehe kaudu. Sellist õigust saab kasutada vaid järgmistel juhtudel:

 • isikuandmete õigsuse kontrollimiseks siis, kui oled nende õigsuse vaidlustanud;
 • ebaseadusliku andmetöötluse fikseerimiseks;
 • vajad isikuandmeid õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 • esitad vastuväite õigustatud huvi kaalumiseks ning soovid otsuse tegemiseni vaidlusaluse andmetöötluse piirata.


Arvesta aga, et see õigus vajab väga täpset eesmärgi sõnastamist ning võib teatud juhtudel kaasa tuua teenuste ajutise peatamise.

Õigus andmete ülekandmisele

Õigus andmete ülekandmisele annab sulle täiendava kontrolli oma isikuandmete üle. Võimaldame sul masinloetaval kujul saada oma valdusesse oma isikuandmed või lasta need teisele teenusepakkujale otse edastada (eeldusel, et teisel teenusepakkujal on võimalus neid andmeid sellisel kujul ka vastu võtta). Juhime tähelepanu, et me ei saa tagada seda ega ole vastutavad selle eest, kas teine teenusepakkuja on võimeline neid isikuandmeid vastu võtma.

Erinevalt õigusest oma andmetega tutvuda on sinu õigus andmete ülekandmisele piiratud mitmete tunnustega:

 • sul on õigus saada isikuandmeid, mille oled meile esitanud struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul;
 • õigus ülekandmisele rakendub ainult andmetele, mida me kasutame lepingu täitmiseks või nõusoleku alusel ning ainult automatiseeritult;
 • selle õiguse realiseerimisel peame arvestama ka kolmandate isikute õigustega privaatsusele.


Oleme sinu mugavamaks teenindamiseks lahendanud selle õiguse realiseerimise sarnaselt isikuandmetega tutvumise lahendusega iseteeninduses.


Õigus pöörduda Konnekti andmekaitsespetsialisti või järelevalveasutuse ja kohtu poole

Kui soovid täiendavat teavet oma isikuandmete kasutamise küsimuses või abi iseteeninduses oma õiguste realiseerimisel, on sul alati võimalus pöörduda meie andmekaitsespetsialist Kristina Visnovitši (isikukood 49304190250) poole e-maili aadressil [email protected].

Juhul, kui tunned muret, et sinu isikuandmetega on käitutud hooletult või anmdekaitsetingimustes toodu vastaselt, saad alati teavitada sellest meie isikuandmete kaitse eksperti aadressil [email protected].

Sul on alati õigus pöörduda oma privaatsusõiguste ja andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, mille poole on võimalik pöörduda konsultatsiooni või abi saamiseks isikuandmete kaitse teemadel.
Küpsiste kasutamisest meie e-keskkondades


Nagu ka enamik teisi veebilehti, kasutavab Konnekti veebileht „küpsiste“ tehnoloogiat. Küpsiste kasutamine on seotud kõikide eelnevalt nimetatud nelja õigusliku alusega ehk vajame neid nii seadusest tulenevate kohustuste, lepingus lubatud teenusekvaliteedi, personaalsema ja mugavama teenuse pakkumise kui ka sinu nõusolekul turundamise eesmärgil.

Küpsised (inglise keeles cookies) on väikesed tekstifailid, mis e-keskkonna serveri kaudu laetakse kasutaja arvutisse. Selle tulemusena saab veebilehitseja edastada küpsise info igal e-keskkonna kasutuskorral e-keskkonnale tagasi, eesmärgiga võimaldada sama kasutaja äratundmine.

Küpsised võivad olla sinu valikul brauseri seadetes keelatud. Tea, et mõningatel juhtudel võib see aeglustada veebilehe sirvimist või vähendada teatavate veebilehtede funktsionaalsust või takistada neile juurdepääsu.

Tavapäraselt kasutame küpsistega kogutud informatsiooni järgmistel eesmärkidel:

Funktsionaalsed küpsised ja teenuste osutamine: Küpsised on väga tähtsad meie veebilehe ja elektrooniliste teenuste toimimiseks ja võimaldavad ühtlustada kasutajakogemust. Näiteks kui kasutaja seda soovib, ei pea ta sisestama oma kasutajanime, parooli ja isikupärastamisvalikuid iga kord, kui ta meie teenusesse sisse logib.

Teenuste arendus: Küpsiste kasutamist jälgides saame parandada meie e-keskkonna ja elektrooniliste teenuste toimimist. Saame informatsiooni näiteks selle kohta, missugused on meie veebilehe kõige populaarsemad osad, missugustele veebilehtedele lähevad meie kasutajad edasi või missugustelt veebilehtedelt nad tulevad ning kui kaua nad on meie e-keskkonnas.

Kasutusanalüüs: Kasutame küpsiseid statistika koostamiseks meie e-keskkondade ja elektrooniliste teenuste külastajate arvu kohta ning hindame reklaami tõhusust.

Turunduse suunamine: Küpsiste abil saame samuti koguda informatsiooni reklaamide pakkumise või teatavale brauserile suunatud sisu kohta, tekitades erinevaid sihtrühmi.

Võime kombineerida küpsiste abil saadud informatsiooni muul viisil sinu kohta saadud informatsiooniga, nt infoga kasutatud teenuste kohta.

Meie lehtedel võib olla linke kolmandate isikute veebilehtedele, toodetele ja teenustele ning ka sotsiaalmeedia laiendusi (nt Facebooki pluginad, Google Analytics) turunduse ja statistika eesmärkidel. Meie veebilehtedel olevad kolmandate isikute teenused või kolmandate isikute rakendused alluvad kolmandate isikute isikuandmete kaitse reeglitele. Soovitame sul tutvuda selliste isikute isikuandmete kaitse praktikatega.