KasutustingimusedKasutus-tingimused
RAKENDUSE KONNEKT KASUTUSTINGIMUSED


Konnekt kasutustingimused nr K-TiK01


Konnekt on KARDIFY SOLUTIONS OÜ-le (registrikood 16227266, „Konnekt“) kuuluv ja Konnekti poolt pakutav nutiseadme rakendus (edaspidi „Rakendus“). Käesolevad Rakenduse kasutustingimused („Kasutustingimused“) kehtivad kasutajale, kes on nutiseadmesse alla laadinud rakenduse Konnekt („Kasutaja“). Rakendust on võimalik alla laadida keskkondadest App Store ja Google Play Store. Käesolevate Kasutustingimuste aktsepteerimisega kinnitab Kasutaja, et on tutvunud Kasutustingimustega ning on nendega nõus.

1. Rakenduse kirjeldus


1.1. Konnekt on nutiseadmesse alla laetav rakendus, mille kaudu on Kasutajal võimalik Rakenduse Konnekt platvormi kasutavates organisatsioonides (“Partner“) kasutada teenuskaarte (ligipääsukaart, bussikaart, õpilaspilet jm).

1.2. Rakenduse kasutamine toimub KARDIFY SOLUTIONS OÜ poolt Kasutajale antud lihtlitsentsi alusel. Lihtlitsents on tasuta ja kehtib alates Rakenduse alla laadimisest nutiseadmesse kuni Konnekti kasutajakonto deaktiveerimiseni.

1.3. Partnerid, kes võimaldavad kasutada Konnekti funktsionaalsusi („Konnekti teenused“), annavad vastavat teavet Kasutajale oma infokanaleid kasutades, nt Rakenduse kasutamise võimalusest võib teada anda validaatorite juurde paigaldatud Konnekti märgis.

1.4. Kasutajal on võimalik omal valikul sisestada Rakendusse endale kuuluvaid teenuskaarte (edaspidi: „Kaardid“), mida ta soovib kasutada. Kaardi Rakendusse lisamisel tekkiva õigussuhte poolteks on Kaardi väljastaja (nt pank, Partner) ja Kasutaja, Konnekt ei ole vastava õigussuhte pooleks.

1.5. Rakenduse kaudu Partneri juures tehtud valideerimine salvestub hiljem Kasutaja Konnekti rakendusse statistika kujul tema kasutaja ajalukku ning on talle hiljem rakenduses nähtav. Rakenduses säilitatakse kasutajakontoga seotud statistikat kaks aastat alates valideerimise sooritamisest.
2. Rakenduse kasutamise eeldused


2.1. Rakenduse kasutamiseks peab Kasutaja enda nutiseadmesse Konnekti tarkvara alla laadima.

2.2. Vastavalt Rakenduse kaudu kasutatavate teenuste sisule, võimaldab Konnekt Rakendust kasutada ainult autentides:

2.2.1. Autentimine tehakse Smart-ID kaudu. Sel moel autendituna saab kasutada Rakenduse isikustatud teenuseid

2.3. Rakendusega võimaldatavate funktsionaalsuste toimimine sõltub Kasutaja kasutatavast nutiseadmest, muuhulgas sellest, kas nutiseadmel on NFC-tugi.

2.4. Konnekt kasutamise eelduseks on toimiv mobiilne andmeside

2.5. Nutiseadmest Rakenduse maha laadimisel või nutiseadet vahetades peab Kasutaja selle uuesti kasutusele võtmiseks enda nutiseadmesse taas alla laadima.

2.6. Kasutaja on ise kohustatud võtma kasutusele meetmed, mis takistavad selleks õigustamata isikutel ligipääsu Rakendusele. Kasutaja saab oma informatsiooni kaitseks rakendada nutiseadme ekraanilukku või kasutada nutiseadme krüpteerimist.

2.7. Kui Rakenduse laeb alla alaealine, peab alaealisel olema seadusliku esindaja vastav nõusolek. Rakenduse autentimata kasutamisel (nii öelda rakenduses niisama ringi vaatamisel) eeldab Konnekt seadusliku esindaja nõusoleku olemasolu, kuna Konnekti poolse täiendava kontrolli rakendamine ei ole mõistlikul viisil teostatav. Rakenduses isiku autentimisel (punkt 2.2.1, isikutuvastus) on Konnektil õigus enne teenuste kasutamise võimaldamist täiendavalt kontrollida nõusolekut, näiteks edastades alaealise poolt näidatud seaduslikule esindajale vastav kinnituse küsimine.
3. Rakenduse kasutamise sulgemine


3.1. Kasutajal on igal ajal õigus Rakenduse kasutamine lõpetada. Nutiseadmest Rakenduse maha laadimine ei lõpeta Rakenduse kasutamiseks sõlmitud Kasutaja ja Konnekti vahelist lepingut (Kasutustingimused), Rakenduse kasutamisest tekkiva õigussuhte saab Kasutaja lõpetada eraldi toiminguna Konnekti veebilehe www.konnekt.ee või Konnekt rakenduse kaudu („kasutajakonto deaktiveerimine“).

3.2. Juhul, kui Kasutajale on saanud teatavaks või tal on tekkinud kahtlus, et õigustamata isik on saanud või võib saada juurdepääsu tema Rakendusele, on Kasutaja kohustatud Konnekti kasutajakonto deaktiveerima.

3.3. Konnektil on õigus erakorraliselt deaktiveerida Kasutaja Rakenduses loodud konto, kui Konnektil tekib põhjendatud kahtlus, et õigustamata isikutel on saanud võimalikuks Kasutaja konto kasutamine või on Kasutaja kasutanud Rakendust viisil, mis põhjustab häireid Rakenduse töös või on Konnektil põhjendatud kahtlus, et Kasutaja tegevus on vastuolus Rakenduse kasutamise eesmärkidega. Konnekti poolt Rakenduse kasutajakonto erakorralisel deaktiveerimisel Kasutajat eelnevalt ei teavitata, tegemist on vältimatu turvaabinõuga ning Konnekt ei vastuta Kliendi ees Rakenduse kasutamise võimatusest tulenevate võimalike tagajärgede eest.

3.4. Konnekti kasutajakonto deaktiveerimise korral ei saa Kasutaja enda nutiseadmes Rakendust enam kasutada. Kui Kasutaja soovib taas alustada Konnekti rakenduse kasutamist, peab ta Rakenduse oma nutiseadmesse uuesti alla laadima.
4. Vastutus


4.1. Rakenduse kaudu tehtavate tehingute ja toimingute õiguspärasuse ja nendega seotud tagajärgede eest vastutab Kasutaja iseseisvalt. Võimalikud vaidlused kolmandate isikutega (sh Kaardi väljastanud asutusega, Partneritega, õigusliku aluseta Rakendusele ligipääsu saanud isikuga) lahendab Kasutaja iseseisvalt.

4.2. Konnekt vastutab üksnes Konnekti rakenduse kui platvormi toimimise eest vastavalt Kasutustingimustes toodule.

4.3. Konnekt pakub Konnekti rakendust olemasoleval kujul („as is“ printsiip) ja ei ole kohustatud tagama Konnekt rakenduse ööpäevaringset ja veatut toimimist. Konnekt ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida seoses sellega, et rakendus Rakendus ei toimi või seda ei ole võimalik soovitud viisil kasutada.

4.4. Konnekt vastutab Kasutustingimustes nimetatud kohustuste täitmise eest antud ajahetkel parimal võimalikul viisil, olles tingimuste rikkumise korral Kasutaja ees vastutav üksnes otsese varalise kahju tekitamise eest, kui selline kahju on tekkinud Konnekti poolse tahtliku või raskest hooletusest tingitud Kasutustingimuste rikkumise tagajärjel.

4.5. Kasutaja kohustub Rakendusega seotud nõuetest teavitama Konnekti mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui nelja nädala jooksul alates nõude aluse tekkimisest.

4.6. Konnekt ei ole Kasutaja ees vastutav selle eest, kui Partnerid või muud kolmandad isikud piiravad Rakenduse teenuste funktsionaalsusi, muudavad nende tingimusi või eemaldavad need Rakendusest.

4.7. Konnekt ei ole vastutav Kasutaja ees Rakenduse kaudu kolmandate isikute poolt pakutavate teenuste kohase toimimise eest, näiteks bussis validaatori kasutamise häirete eest.
5. Andmete kasutamine


5.1. Konnekti rakenduse ja Konnekti teenuste kasutamine eeldab Kasutaja andmete, sh isikuandmete ja Konnekti kasutamise käigus tekkivate andmete („Andmed“) töötlemist ja nende edastamist isikutele, kes on seotud Konnekti pakutavate teenuste osutamisega (nt Partneid).

5.2. Konnekt töötleb Rakenduse kaudu teenuste kasutamise võimaldamiseks Rakendusse Kasutaja poolt sisestatud Andmeid, näiteks nimi, isikukood, mobiiltelefoninumber, e-maili aadress, valideerimiste andmed ning nende sooritamise koht.

5.3. Konnekt töötleb Andmeid lepingu täitmise ja õigustatud huvi eesmärgil ning seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks kooskõlas Kasutustingimuste ja Konnekti Privaatsustingimustes (leitav www.konnekt.ee) tooduga. Viidatud Privaatsusteade selgitab, mida Konnekt teeb Kasutajate isikuandmete puutumatuse austamiseks ning millised õigused on Kasutajal seoses oma isikuandmetega. Privaatsusteade on infodokument ja ei ole käsitletav Kasutustingimuste lisana.

5.4. Konnekt edastab Kasutaja Andmeid (näiteks nimi, isikukood, mobiiltelefoninumber, e-maili aadress, valideerimise andmed) Rakenduse teenuse osutamisega seotud Partnerile või muule Rakenduse kasutamise võimaldamisega seotud isikule, kui see on vajalik Konnekti kaudu tehingute ja toimingute sooritamiseks ja/või juhul, kui Partner on esitanud Konnektile nõuetekohase järelepärimise võimalike pettusjuhtumite menetlemiseks. Käesolevas punktis toodud juhtudel on Konnekt Andmete volitatud töötleja rollis ning juhindub vastava vastutava töötleja (nt Partner) juhistest.

5.5. Konnekt säilitab Rakenduse Kasutaja poolt sisestatud Andmeid Rakenduse kasutamise vältel ning seejärel ühe aasta jooksul alates Konnekti kasutajakonto deaktiveerimisest. Nimetatud andmete säilitamise eesmärk on võimaldada Kasutajal Konnekti taaskasutusele võtmisel andmete üle kandmist ning võimaldada Kasutajal taotleda Konnektilt enda poolt Rakenduse kaudu tehtud tehingute ja toimingute kohta ülevaadet, nt vaidluse lahendamiseks.

5.6. Konnekt töötleb õigustatud huvi eesmärgil Rakenduse kvaliteedi parendamiseks Kasutaja Rakenduse kasutuslogisid ning säilitab vastavaid kasutuslogisid kuni kaks kuud alates nende tekkimisest.

5.7. Kasutajal on õigus nõuda Konnektilt enne kustutamistähtaja saabumist nende Andmete kustutamist, mille osas on Konnekt vastutav töötleja ja Andmete kustutamine ei riku lepingust või seadusest tulenevaid kohustusi, esitades Konnektile sellekohase taotluse.
6. Konnekt Kasutustingimuste ja funktsionaalsuste muutmine ning lõpetamine


6.1. Konnektil on õigus igal ajal ühepoolselt muuta Kasutustingimusi, teavitades sellest Kasutajat Konnekt rakenduse ja Konnekti veebilehe www.konnekt.ee vahendusel. Kasutajad loetakse muudatusest teavitatuks alates hetkest, mil Konnekt on paigutanud teate muudatuse kohta Konnekt veebilehele ning rakendusse nähtavale kohale. Kui Kasutaja ei ole nõus muudatusega, kohustub ta Konnekti kasutajakonto deaktiveerima. Konnekti kasutamise jätkamisel loetakse, et Kasutaja on nõustunud vastavate muudatustega.

6.2. Kasutaja poolt Konnekti tarkvarauuenduste alla laadimine on vajalik, kuna nimetatud uuendused sisaldavad uusi funktsionaalsusi või muudatusi olemasolevates, võimalikke vigade parandusi, turvauuendusi.

6.3. Konnektil on õigus, sõltumata põhjusest, Konnekti kasutamiseks sõlmitud lepinguline suhe Kasutajaga igal ajal ühepoolselt üles öelda ja lõpetada Rakenduse kasutamise võimaldamine (Konnekti rakenduse sulgemine), teatades sellest Kasutajale ette vähemalt üks kuu erinevaid infokanaleid kasutades. Kasutaja loetakse ülesütlemisest teavitatuks alates hetkest, mil Konnekt on paigutanud vastava teate oma veebilehele ja Konnekti rakenduses nähtavale kohale.

7. Muud tingimused


7.1. Kasutaja saab pöörduda Konnekti poole Kasutustingimuste, Privaatsustingimuste või Konnekt rakenduse toimimisega seotud küsimustes eelkõige Konnekti rakenduse kaudu, vajadusel ka muude Konnekti veebilehel www.konnekt.ee kuvatud teeninduskanalite kaudu.

7.2. Käeolevate Kasutustingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad Konnekt ja Kasutaja õigusaktidest ning hea usu ja mõistlikkuse põhimõtetest.